การมอบโล่รางวัล โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

การมอบโล่รางวัล โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ

เมื่อวัน ที่ 7  กันยายน  2563  นางอังคณา  ศรีสอาด  ผู้อำนวยการกองการศึกษารู เข้ารับมอบโล่รางวัล  “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ” ของโรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา  สังกัดเทศบาลตำบลร่วมจิต จากนายทวี เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  จากการประเมินสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” (Local Sufficiency School : LSS) ในปี 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมีโรงเรียนเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรครั้งนี้ จำนวน 46 โรงเรียน
UploadImage
UploadImage
ชื่อไฟล์ : 1647006900_20200922141729.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน อัตรากำลังครู ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA Online 66 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง