วิสัยทัศน์และพันธกิจ :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม


วิสัยทัศน์
ภายในปี 2565 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เป็นสถานศึกษาพัฒนาชายแดน สร้างโอกาสทางการศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมพัฒนาครูสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ
1. พัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคู่พัฒนาชายแดน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาระบบบริหาร ที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดี และร่วมการพัฒนาการจัดการศึกษา กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศมาเลเซีย
2. ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. โรงเรียนมีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน และมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน อัตรากำลังครู ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA Online 66 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง