โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงเชิดชูเกียรตินักเรียนมอบรางวัล นักเรียนดีเด่น 5 ด้าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เปิดเผยว่า เนื่องจากวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นี้ รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กที่จะเป็นอนาคตและกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต โรงเรียนจึงได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรได้ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียน ความสามารถ ผลงานและคุณลักษณะดีเด่น เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดี การพัฒนาความรู้ และความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 5 ด้าน คือ (1). นักเรียนอนุบาลที่มีพัฒนาการการเรียนรู้ดีเด่น (2). นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (3). นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีดีเด่น (4). นักเรียนที่มีจิตอาสาและความเสียสละดีเด่น และ (5). นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น (กีฬาว่ายน้ำ)
ในการมอบรางวัล โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายสมชาย แสงสร้อย รองนายเทศมนตรี
ตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ เป็นผู้มอบรางรางวัลแก่นักเรียน โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ดังนี้

(1). ด.ช. โสภณัฐ คำพับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เป็นนักเรียนดีเด่นด้านพัฒนาการการเรียนรู้ โดยมีความดีเด่น คือ เป็นเด็กมีความพร้อมและมีพัฒนาการดีเด่นในด้านภาษาสามารถอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้อง มีพัฒนาการดีเด่นในด้านคณิตศาสตร์สามารถเรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลขได้ดี มีความมุมานะในการทำงานจนสำเร็จ และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็นไปตามวัยและหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก
(2). ด.ญ. ปวริศา พอใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เป็น
นักเรียนดีเด่นด้านการเรียน โดยมีความดีเด่น คือ เป็นนักเรียนที่ขยันและตั้งใจเรียนเรียนหนังสือดีมาก มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในระดับดีมาก ทำงานในด้านการเรียนในวิชาต่างๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ในชั้น ป.1-4 ในระดับ 3.89
(3). ด.ญ. ปภาดา กันทะวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
เป็นนักเรียนดีเด่นด้านความสามารถด้านดนตรี โดยมีความดีเด่น คือ เป็นผู้นำวงในการเล่นดนตรีวงสะล้อ ซอ ซึงของโรงเรียน โดยได้ไปแสดงความสามารถในงานต่างๆ ทั้งในงานของโรงเรียน ชุมชนและงานสาธารณะ สามารถเล่นเครื่องตนตรีประเภทสะล้อ และดนตรีสากลประเภทเมโลเดียนได้ได้ในระดับดีมาก และเป็นคฑากร (ดรัมเมเย่อร์) ของโรงเรียนในงานกีฬาตั้งตั้งประถมศึกษาปีที่ 2 มาจนถึงปัจจุบัน
(4). ด.ช.เกรียงศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐราษฎร์
บำรุง เป็นนักเรียนดีเด่นด้านจิตอาสา โดยมีความดีเด่น คือ เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาให้การช่วยเหลืองานครูและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ปฏิเสธและเกี่ยงงาน เป็นนักเรียนที่ชอบช่วยเหลืองานครูและโรงเรียนในทุกๆ งานเป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบในการทำงานดีมาก ทำงานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่โรงเรียนของโรงเรียนทุกวันในช่วงเวลาตอนเช้าและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียน ในการไปทำความสะอาดสถานที่วัดและสถานที่สาธารณะทุกครั้งไม่เคยขาด
(5). ด.ช. ปวิช อิ่มใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เป็น
นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถด้านกีฬา โดยมีความดีเด่น คือ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถในกีฬาว่ายน้ำ โดยเริ่มฝึกว่ายน้ำตั้งแต่อายุ 7ปี เริ่มเข้าแข่งขันว่ายน้ำรายการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดแพร่และระดับประเทศ มาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 25 เหรียญ เป็นรางวัล
เหรียณทอง จำนวน 10 เหรียญ รางวัลเหรียณเงิน จำนวน 8 เหรียญ และรางวัลเหรียณทองแดง จำนวน 7 เหรียญ
……. โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงจึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

ชื่อไฟล์ : 1646988419_14101051_0_20130730-010629.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน อัตรากำลังครู ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA Online 66 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง