คำปฏิญาณตน- ข้อมูลทั่วไป


คำปฏิญาณตน

 

คำปฏิญาณตน

 
ข้อ 1       เรานักเรียนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครูอาจารย์และประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
ข้อ 2       เรานักเรียนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ในการฝึกซ้อมกีฬา ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และไม่กระทำตน ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น
ข้อ 3       เรานักเรียนจะต้องบำเพ็ญตนให้สมกับเป็นผู้มีการศึกษา มีศีลธรรม จริยธรรม อันดีงามและเป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป

 

 

เลขที่ 280 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

E-mail : admin@wkschool.ac.th  phone : 073659140,073659440 Fax 073659440

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com